توابع کتابخانه ای پردازش رشته در زبان c

منتشر شده در مقالات

یکی از مهم ترین توابع کتابخانه ای استاندارد در زبان c که وظیفه پردازش داده ای رشته ها ، مقایسه رشته ها، جستجو در رشته ها برای یافتن کارکتری خاص ،تقسیم رشته ها به قطعات منطقی و تعیین طول رشته داراست کتابخانه string.h می باشد. در زیر شرح مختصری از بعضی توابع پرکاربرد این کتابخانه به همراه نمونه برنامه هایی آمده است.

 ادامه مطلب ???

 char *strcpy(char *dest, const char *src)

این تابع رشته src را در آرایه کاراکتری dest کپی میکند و مقدار dest را برمیگرداند. یک نمونه برنامه ازآن را در زیر مشاهده می کنید:

#include<stdio.h>

#include<string.h>

int main()

{

   char src[40];

   char dest[100];

   memset(dest,'\0',sizeof(dest));

   strcpy(src,"This is tutorialspoint.com");

   strcpy(dest, src);

   printf("Final copied string : %s\n", dest);

   return(0);

}

که حاصل نهایی آن :

Final copied string : This is tutorialspoint.com

char *strncpy(char *dest, const char *src, size_t n)

این تابع حداکثر n کاراکتر را از رشته src در آرایه dest کپی میکند.

strncpy

خروجی برنامه:

Final copied string : This is tu

char *strcat(char *dest, const char *src)

رشته src را به انتهای dest اضافه می کند. کاراکتر اول src روی کاراکتر پوچ پایانی dest اضافه می شود و مقدار dest برمیگردد.

strcat

نتیجه نهایی:

Final destination string : |This is destinationThis is source|

char *strncat(char *dest, const char *src, size_t n)

حداکثر n کاراکتر از رشته src را به انتهای dest اضافه می کند. کاراکتر اول src روی کاراکتر پوچ پایانی dest اضافه می شود و مقدار dest برمیگردد.

strncat

نتیجه کامپایل برنامه:

Final destination string : |This is destinationThis is source|

int strcmp(const char *str1, const char *str2)

رشته str1 را با str2 مقایسه می کند. اگر str1 برابر با str2 باشد مقدار 0را برمیگرداند، اگر str1 کوچکتر از str2 باشد مقدار -1را برمیگرداند و اگر str1 بزرگتر از str2 باشد مقدار 1را برمیگرداند.

strcmp

نتیجه نهایی:

str2 is less than str1

int strncmp(const char *str1, const char *str2, size_t n)

حداکثر n کاراکتر از رشته str1 را با str2 مقایسه می کند. اگر str1 برابر با str2 باشد مقدار 0را برمیگرداند، اگر str1 کوچکتر از str2 باشد مقدار -1را برمیگرداند و اگر str1 بزرگتر از str2 باشد مقدار 1را برمیگرداند.

strncmp

نتیجه:

str2 is less than str1

char *strtok(char *str, const char *delim)

رشته STR را به قطعات منطقی نظیر کلمه در یک خط از متن تجزیه می کند که با کاراکتر های داخل delim از هم جدا میشوند.

strtok

نتیجه:

This is 
www.tutorialspoint.com 
website

size_t strlen(const char *str)

طول رشته str را تعیین میکند. تعداد کاراکتر هایی که قبل از کاراکتر پوچ پایانی است برمی گردد.

strlen

نتیجه کامپایل:
Length of |This is tutorialspoint.com| is |26|

 مطالب مرتبط :

برچسب ها:

Tags: آموزش برق و الکترونیک تابع string.h تابع string.h در زبان c رشته ها در زبان c پردازش رشته در زبان c