اطلاعات مهم کنکور کاردانی به کارشناسی سال 96

منتشر شده در کاردانی به کارشناسی برق الکترونیک

بسمه تعالی

برگ راهنمای شرکت در آزمون کارداني به کارشناسي ناپیوسته سال 1396

برای شرکت در کنکور کاردانی به کارشناسی حتما تا انتها مطالعه شود


الف - نکات مهمي درباره پاسخنامه

در جلسه آزمون به کليه داوطلبان به همراه بسته حاوی دفترچه سوال که توضيحات آن در بند «ج» درج شده است، يك پاسخنامه داده خواهد شد. در مستطيل بالای پاسخنامه نام خانوادگي، نام، شماره داوطلب و رشته امتحاني وی در آزمون کارداني به کارشناسي ناپيوسته درج شده است. نمونه قسمتي از پاسخنامه در اين صفحه چاپ شده است که بايستي پس از ملاحظه آن به نکات زير توجه شود.

-1 داوطلب ميبايست به محض دريافت بسته مربوط و قبل از بازنمودن، ابتدا بايد شماره داوطلبي و مشخصات مندرج روی آن را با شماره صندلي و شماره داوطلبي مندرج در کارت شرکت در آزمون خود مقايسه کند تا مطمئن شود بين آنها هيچ اختلافي نيست و در صورت مشاهده تفاوت، بيدرنگ موضوع را به نزديک ترين مراقب در جلسه آزمون اطلاع دهد و موضوع را دنبال کند تا اختلاف برطرف شود.

-2 پس از اطمينان از صحت مندرجات بسته حاوی دفترچه سوال و پاسخنامه الزم است اقدام به بازنمودن پوشش پلاستيکي نموده و با استخراج پاسخنامه امتحاني مشخصات خود را در ذيل پاسخنامه درج و محل مربوط را امضاء نمايد.

-3 در مستطيل باالای پاسخنامه مطلقاً چيزی نبايد نوشت يا علامتي گذاشت، به غير از محلهای مشخص شده در روی پاسخنامه از نوشتن و يا عالمتگذاری در ساير محلها جداً خودداری شود، در غير اينصورت فرد به عنوان متخلّف معرفي و برابر قانون رسيدگي به تخلفات و جرائم در آزمونهای سراسری با وی رفتار خواهد شد.

ب - طرز پاسخ دادن به سوالات :

1- جواب سواالات ميبايست فقط در پاسخنامه با پرکردن محل مخصوص فقط به وسيله مداد سياه نرم پررنگ مشخص شود، برای اطلاع از طرز پرکردن به نمونه پاسخنامه ذيل که در آن به سوالهای شمارههای 1، 2، 3و 4 به ترتيب پاسخهای فرضي 4، 1، 3 و 2 داده شده است توجه شود. پاسخهايي که به هر نحو ديگر مثل ضربدر و یا تیک و غيره) و يا در دفترچه آزمون علامتگذاری و يا نوشته شود قابل تصحيح و نمره گذاری نخواهد بود.
2- چون پاسخنامه به وسيله ماشين عالمتخوان تصحيح ميشود از کثيف کردن، تاکردن و يا گذاشتن هرگونه عالمت و يا اثری بر روی آن خودداری گردد.
3- برای هر پاسخ صحيح سه نمره مثبت و به منظور خنثي کردن پاسخهای حدسي و يا تصادفي برای هر پاسخ غلط يك 1 نمره منفي منظور خواهد شد. بنابراين به داوطلبان توصيه ميشود اگر پاسخ صحيح سوالي را اصلا نميدانند به آن سوال جواب ندهند زيرا به سوالهای بدون جواب نمره منفي و يا مثبت تعلق نميگيرد و اگر به سوالي بيش از يك پاسخ داده شود، همه پاسخها غلط محسوب خواهد شد و به آن سوال يك نمره منفي تعلق خواهد گرفت.

 k2k96

ادامه مطلب

تذكر خيلي مهم: داوطلبان گرامي الزام است مستطيلهای مربوط به گزينه انتخابي خود را در پاسخنامه با مداد سياه نرم پررنگ بطور کامل سياه (مشکي) کنند.
بديهي است درصورتيکه قسمتي از مستطيل مورد نظر به صورت کامل سياه نشده باشد در اين مورد مسئوليت به عهده داوطلب خواهد بود. نحوه علامتگذاری به صورت صحيح در نمونه باالا مشخص شده است.


ج - دفتر چه آزمون و مدت زمان پاسخ گويي به آنها :

 در جلسه آزمون به هريك از داوطلبان يك بسته آزموني که حاوی دفترچه سوالات آزمون به همراه پاسخنامه ميباشد، داده خواهد شد. اين دفترچه آزمون شامل سوالات دروس عمومي، پايه و تخصصي ميباشد و کليه داوطلبان ميبايست با توجه به زمان مشخص شده در جدول زير نسبت به پاسخگويي اقدام نمايند.


جدول مربوط به زمان پاسخگويي سوالات آزمون به تفكيك رشته امتحاني

2017 08 02 18 32 58

توجه: سوالات اقليت های ديني و داوطلباني که زبان خارجي آنها غير انگليسي (فرانسه و آلماني) مي باشد، بصورت جداگانه در اختيار آنان قرار داده خواهد شد و اين دسته از داوطلبان برحسب مورد بايد بجای پاسخگويي به سوالهای فرهنگ و معارف اسلامي و يا زبان انگليسي مندرج در دفترچه آزمون به سوالهای مربوط به معارف غيراسلام و يا زبان خارجي غيرانگليسي انتخابي که در کارت شرکت در آزمون آنان نيز قيد گرديده است، پاسخ دهند. نکته مهم : کليه دفترچه های سوال آزمون داوطلبان شخصي سازی شده و شماره داوطلبي، نام خانوادگي و نام هر داوطلب بر روی جلد دفترچه آزمون وی درج گرديده است. اين دفترچه ها دارای تنوع بوده و به تناسب در انواع D، E و F تقسيم ميگردند.

د - تذکرات خیلي مهم

-1 در مواردی که کدرشته محلهای انتخابي داوطلبي به صورت منفي »-« مشخص شده، به اين معني است که داوطلب از نظر ضوابط و جنس پذيرش، رشته امتحاني و يا تکرار کد انتخابي واجد شرايط آن کد رشته محل نبوده است و لذا در صورت تمايل به اصالح، با مراجعه به قسمت ويرايش اطلاعات، نسبت به اصلاح کدرشته محلهای انتخابي خود (با رعايت ضوابط مندرج در دفترچه راهنما) اقدام نمايد.

توجه: به آن دسته از دانشجويان سال آخر دوره کارداني (فوق ديپلم) که تا پايان شهريور ماه سال جاری 1396/6/31 موفق به اخذ مدرك کارداني خود نميشوند توصيه ميگردد که نسبت به حذف کدرشته محلهای انتخابي خود که صرفاً در نيمسال اول پذيرش دانشجو مينمايند از طريق سايت سازمان، قسمت ويرايش اطلاعات اقدام نمايند.
بديهي است در غير اينصورت چنانچه در رديف پذيرفته شدگان قرار گيرند، از آنان ثبت نام به عمل نخواهد آمد و هيچگونه تقاضايي در اين خصوص پذيرفته نخواهد شد.

-2 داوطلبان عالقه مند به شرکت در گزينش رشته های تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي، اعم از رشته های تحصيلي با آزمون و يا رشته های تحصيلي بدون آزمون (پذيرش براساس سوابق تحصيلي) الزم است به منظور اطلاع از تاريخ و نحوه انتخاب رشته های تحصيلي در تاريخ 96/5/22 به پايگاه اطلاع رساني معاونت سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسلامي مراجعه نمايند.

-3 داوطلبان برای حضور در جلسه آزمون علاوه بر کارت شرکت در آزمون بايد کارت ملي و يا شناسنامه عکسدار، چند مداد سياه نرم پررنگ، مداد پاك کن، مداد تراش و سنجاقبه همراه داشته باشند.

مارک های مجاز ماشین حساب در جلسه در زیر معرفی شده است:

Casio 3600, Casio FX82, Catigia F-618, Pars 4600, Sharp EL-531, Sharp 506 W-BK,Sharp 509 W-BK, Citizen SR 270II, Citizen SR 135 TII, Citizen SR 275, Citizen SR 270X

 -5 همراه داشتن وسايل اضافي (بجز وسايل مندرج در بند )3 مانند کيفدستي، ساكدستي، کتاب، جزوه، ماشين حساب (به جز مدلهای مشخص شده در بند )4، هرگونه نت و يادداشت، پيجر، تلفنهمراه ، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند(حتي خاموش) و... در جلسه امتحان ممنوع ميباشد و داوطلباني که هريك از وسايل مذکور را بههمراه داشته باشند، به عنوان متخلّف تلقي خواهند شد. به داوطلبان اکيداً توصيه ميگردد حتي از نت برداری و يادداشت نمودن جواب پاسخها برای اطالع خود جداً پرهيز نمايند. ضمناً ردوبدل کردن هر وسيله (از قبيل لوازم التحرير ، نت و ... ) در جلسه آزمون و همچنين خارج کردن اوراق امتحاني (از قبيل کارت شرکت در آزمون، دفترچه سوال و پاسخنامه) از جلسه امتحان به عنوان تخلف تلقي و با فرد متخلّف برابر قانون رسيدگي به تخلفات و جرائم در آزمونهای سراسری رفتار خواهد شد. ضمناً از آنجائيکه محلي برای نگهداری وسايل اضافي در حوزههای امتحاني پيشبيني نميشود، از داوطلبان تقاضا ميشود که به هيچ وجه اين قبيل وسايل اضافي را همراه خود به محل حوزه امتحاني نيآورند.

-6 چنانچه داوطلبان در رابطه با عکس، جنس، دين، زبان خارجي امتحاني و يا نوع معلوليت مندرج در کارت شرکت در آزمون با اطالعات مندرج در تقاضانامه ثبتنامي مغايرتي مشاهده مينمايند، الزم است برای پيگيری موضوع روزهای چهارشنبه 96/5/11 و يا پنجشنبه 96/5/12 صبحها از ساعت 8:30 تا 12:00 و بعد از ظهرها از ساعت 14:00 تا 18:00 براساس اطلاعيه پرينت کارت شرکت در آزمون به نماينده سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در باجه رفع نقص حوزه ذيربط مراجعه نمايند. بديهي است در صورتيکه در رابطه با ساير مندرجات کارت شرکت در آزمون با توجه به اطالعات ثبت نامي اشکالي مشاهده نموديد، الزم است با توجه به توضيحات ذيل کارت و دستورالعمل مربوط با مراجعه به سايت سازمان سنجش آموزش کشور به نشاني www.sanjesh.org و با ورود به قسمت ويرايش اطالعات نسبت به اصالح آن اقدام نماييد.

-7 آن دسته از داوطلباني که سهميه آنان مورد تأييد ارگان ذيربط قرار گرفته است بر روی کارت شرکت در آزمون سهميه ايثارگران درج شده است . ساير داوطلبان متقاضي سهميه ايثارگران و همچنين داوطلباني که سهميه آنها مورد تأييد قرار نگرفته است (ارگانهای بنياد شهيد و امور ايثارگران ، وزارت جهاد کشاورزی، سپاه پاسداران و ستاد کل نيروهای مسلح)، الزم است حداکثر تا تاريخ 96/5/13 منحصراً به سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش کشور (قسمت ويرايش اطالعات) مراجعه نمايند و با توجه به توضيحات مندرج در سايت مذکور نسبت به اصالح سهميه اقدام نمايند تا اطلاعات آنان برای بررسي به ارگان مربوط ارسال گردد و در صورت تأييد در سهميه ذيربط گزينش شوند، در غير اينصورت با سهميه آزاد گزينش خواهند شد و هيچگونه اعتراضي قابل قبول نميباشد.

-8 آندسته از داوطلباني که هم اکنون علاقه مند به گزينش در رشته های تحصيلي موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي ميباشند، الزم است با ورود به بخش ويرايش اطالعات و خريد کارت اعتباری بوسيله کارتهای عضو شبکه بانکي شتاب که پرداخت الکترونيکي آنها فعال باشد، با پرداخت مبلغ 51/000 (پنجاه و يك هزار) ريال به عنوان وجه ثبت نام، حداکثر تا روز پنجشنبه 96/5/12 اقدام و مشخصات کارت اعتباری را در محل مربوط درج نموده و نسبت به ثبت اولويتهای مورد نظر خود اقدام نمايند.

9 - داوطلبانيکه در زمان تکميل فرم تقاضانامه ثبتنام بند معلوليت را علامتگذاری نموده اند و نوع معلوليت آن بر روی کارت شرکت در آزمون درج نشده است، چنانچه نياز به منشي دارند الزم است سريعاً به سازمان بهزيستي محل اقامت خود مراجعه و نسبت به دريافت و تکميل فرم معلوليت اقدام و تا قبل از روز برگزاری آزمون، آن را به نماينده سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در باجه رفع نقص تحويل نمايند. در غير اينصورت اقدامي درخصوص تقاضای آنان به عمل نخواهد آمد.

-10 مخدوش نمودن و پاره نمودن پاسخنامه، عدم ارائه پاسخنامه در زمان مقرر و تعلل در ارائه مدارك امتحاني ماهيتاً از مصاديق تخلّف و تقلّب محسوب ميگردد و با داوطلبان متخلّف برابر با قانون رسيدگي به تخلفات و جرائم در آزمونهای سراسری رسيدگي و برخورد خواهد شد.

ه - تاريخ ، شروع فرآيند و محل برگزاری آزمون

کليه داوطلبان عصر روز جمعه مورخ 96/5/13 برگزار ميگردد. فرآيند برگزاری آزمون رأس ساعت 15:00 (پانزده) بعدازظهر آغاز ميشود. درهای ورودی حوزههای امتحاني رأس ساعت 14:30 (چهارده و سي دقيقه) بعدازظهر بسته خواهد شد. لذا از ورود داوطلبان پس از بسته شدن درهای ورودی به محوطه و يا سالنهای امتحاني ممانعت بعمل خواهد آمد. آدرس حوزههای برگزاری آزمون داوطلبان بر روی کارت شرکت در آزمون آنان درج گرديده است. لذا داوطلبان گرامي الزم است با توجه به نشاني محل اجرای آزمون مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون، نسبت به شناسايي و حضور در حوزه امتحاني خود اقدام نمايند.


و - کدرشته محلهای حذف شده و جديد علاوه بر رشته های تحصیلي مندرج در دفترچه راهنما و اصالح آدرس برخي از موسسات آموزش عالي

از روز يکشنبه اطلاعيه اين سازمان در خصوص اصالحات مربوط به دفترچه راهنمای آزمون مذکور (مواردی از قبيل حذف رشته ، رشته جديد، اصالح عنوان و)..... مورخ 96/5/8 بر روی پايگاه اطلاع رساني اين سازمان به نشاني www.sanjesh.org قرار ميگيرد. لذا کليه داوطلبان ميبايست در صورت تمايل با توجه به رشته امتحاني که در آن ثبتنام نموده اند، نسبت به ويرايش، اصالح و يا درج اين کدرشته محلها در قسمت ويرايش اطالعات کارت شرکت در آزمون اقدام نمايند.

ز - پاسخ گويي به سواالت پرسشنامه ارزيابي محل بر گزاری آزمون

با توجه به اينکه سازمان سنجش آموزش کشور در جهت بهبود و ارتقاء کيفي حوزه های برگزاری آزمون، نياز به نظرات شما به عنوان معتبرترين منبع اخذ داده و اطالعات برای ارزيابي حوزهها دارد، خواهشمند است نسبت به تکميل نمودن پرسشنامه ارزيابي حوزه امتحاني خود در آزمون از تاريخ 96/5/13 لغايت 96/5/20 از طريق سايت اين سازمان اقدام نماييد.

موفق باشید

 

 مطالب مرتبط :

برچسب ها: 

Tags: کنکور کاردانی به کارشناسی کارنامه های قبولی کنکور کاردانی به کارشناسی کنکور کاردانی به کارشناسی اطلاعیه

پشتیبانی و مشاوره 24 ساعته

ictnic2

تماس با ما

  • تلگرام : ICTNIC2@

به ما بپیوندید

ما را در صفحات اجتماعی دنبال نمایید...

کاربران ثبت نامی

تا این لحظه تعداد

2415 نفر

در وبسایت تخصصی ictnic

ثبت نام و از خدمات ما استفاده می کنند.

ما را در آپارات دنبال کنید

aparat logo fa color black 275x100